Všeobecné obch. podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pri poskytovaní realitných služieb

Úvodné ustanovenia

 1. JUDr. Adriana Saxová – CHMREALITY, Pri Teleku 1522/12, 040 18 Košice – Krásna, IČO: 53451279 (ďalej len „sprostredkovateľ“) je fyzická osoba - podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 820-92769, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje predovšetkým realitnej činnosti, teda sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Prevádzka realitnej kancelárie je zriadená v objekte Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice - JUH.
 2. Sprostredkovateľ prijal tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“), ktoré upravujú pravidlá činnosti sprostredkovateľa pri sprostredkovaní predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby sprostredkovateľ s vynaložením odbornej starostlivosti a na základe pokynov vlastníka vykonával činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti vlastníkov a tretích osôb, ktoré o predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke sprostredkovateľa prejavia záujem.
 3. Tieto VOP upravujú všetky právne vzťahy vznikajúce medzi sprostredkovateľom a vlastníkom na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľností "ďalej len Zmluva o sprostredkovaní", ako aj právne vzťahy súvisiace s konaním, ktorého cieľom je vznik takéhoto právneho vzťahu. Zmluva o sprostredkovaní môže byť uzatvorená ako výhradná (exkluzívna) alebo nevýhradná.
 4. VOP tvoria súčasť akéhokoľvek právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľností.
 5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností líšia od ustanovení VOP, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností.

Právne vzťahy medzi sprostredkovateľom a vlastníkom

 1. Sprostredkovateľ vykonáva realitnú činnosť pre osobu, ktorá prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na základe Zmluvy o sprostredkovaní.
 2. Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby vlastník mal príležitosť uzavrieť kúpnu, alebo nájomnú zmluvu, resp. obstarať vlastníkovi uzavretie zmluvy a vlastník sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za túto činnosť dohodnutú odmenu.
 3. Sprostredkovateľské zmluvy sa riadia:
 • pri fyzických osobách – nepodnikateľoch ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 • pri fyzických osobách – podnikateľoch, resp. právnických osôb ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorším predpisov.
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v Zmluve o sprostredkovaní sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Obhliadka a rezervácia nehnuteľnosti

 1. Ak vlastník prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti a sprostredkovateľ má záujem o takéto sprostredkovanie, zmluvné strany môžu pristúpiť k uzavretiu písomnej Zmluvy o sprostredkovaní.
 2. Sprostredkovateľ pred uzavretím zmluvy podľa príslušného LV (listu vlastníctva) preverí existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá chce nehnuteľnosť predať, resp. prenajať, a existenciu tiarch na nehnuteľnosti.
 3. Sprostredkovateľ, resp. jej zástupca vykoná obhliadku nehnuteľnosti vždy v súčinnosti s vlastníkom a v jeho prítomnosti (ak sa nedohodnú inak) a oboznámi sa s technickým stavom nehnuteľnosti. Sprostredkovateľ pri obhliadke oboznámi vlastníka s pravidlami predaja/prenájmu nehnuteľnosti prostredníctvom sprostredkovateľa.
 4. Sprostredkovateľ, resp. jej zástupca po vykonaní dokumentačnej obhliadky spravidla spíše Zmluvu o sprostredkovaní, kde sa uvedie špecifikácia nehnuteľnosti, IS, vady nehnuteľnosti, ťarchy, doba trvania zmluvy a pod. Sprostredkovateľ ďalej zabezpečí fotodokumentáciu, prípadne virtuálnu prehliadku nehnuteľnosti, ktoré budú použité pri propagácií, resp. inzercii nehnuteľnosti. Všetky uverejnené fotky, pôdorysy, texty, sú majetkom sprostredkovateľa, a nie je možné ich kopírovať bez jeho súhlasu.
 5. Ak sa nájde vhodný záujemca o kúpu/nájom ponúkanej nehnuteľnosti, sprostredkovateľ po dohode s vlastníkom zabezpečia sprístupnenie predmetnej nehnuteľnosti, umožnia vykonať obhliadku a sprostredkovateľ oboznámi záujemcu s charakteristikami a cenou predávanej/prenajímanej nehnuteľnosti, faktickými a právnymi vadami, ťarchami; pokiaľ mu budú niektoré podstatné skutočnosti známe neskôr po obhliadke, oboznámi záujemcu s týmito skutočnosťami najneskôr do podpisu sprostredkúvanej zmluvy.
 6. V prípade, ak má záujemca o kúpu/nájom nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a neponúkať ďalej, na s vlastníkom dohodnuté časové obdobie (spravidla 14 dní, 1 mesiac, 2 mesiace, resp. až do doby podpísania kúpnej/nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve), pokiaľ záujemca o kúpu zloží v prospech vlastníka rezervačnú zálohu, a to na základe rezervačnej zmluvy. V prípade, že po dobu platnosti rezervačnej zmluvy nebude sprostredkúvaná zmluva uzatvorená z dôvodov zo strany vlastníka, rezervačná záloha bude vrátená v plnom rozsahu záujemcovi.

Propagácia a inzercia

 1. Sprostredkovateľ v rámci sprostredkovacej činnosti uverejňuje ponuky na predaj a prenájom nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou tak, aby bola úspešne uzatvorená sprostredkúvaná zmluva.
 2. Sprostredkovateľ bude propagovať nehnuteľnosť na svojej domovskej internetovej stránke www.chmreality.sk, prípadne na ďalších realitných internetových portáloch, resp. aj využitím inzercie v médiách, resp. prostredníctvom vlastných propagačných materiálov, vždy podľa vlastného výberu.
 3. Sprostredkovateľ pri uverejňovaní ponuky na predaj, alebo prenájom uverejní pri inzercii popis nehnuteľností, fotodokumentáciu, prípadne virtuálnu prehliadku, pričom dbá na to, aby nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.
 4. Sprostredkovateľ zabezpečuje opakované uverejňovanie ponuky na predaj/prenájom tak, aby bola neustále sprístupňovaná potencionálnym záujemcom. V prípade zmeny údajov, resp. ponukovej ceny, zmeny ihneď aktualizuje.

Provízia

 1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu podľa § 774 Občianskeho zákonníka uzatvorením sprostredkúvanej zmluvy s treťou osobou; podľa § 645 Obchodného zákonníka už zaobstaraním príležitosti pre vlastníka uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu.
 2. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu zmluvy došlo po skončení platnosti Zmluvy o sprostredkovaní, ak k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ má nárok dohodnutú províziu aj v prípade, ak bola uzavretá Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti, ale k uzavretiu kúpnej/nájomnej zmluvy nedošlo z dôvodov na strane vlastníka.
 3. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak vlastník uzavrie bez ďalšej súčinnosti sprostredkovateľa sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie sprostredkúvanej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak vlastník uzavrie sprostredkúvanú zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej/nájomnej zmluvy.
 4. Konkrétna výška provízie sprostredkovateľa ako aj konkrétne podmienky jej vzniku sa riadia Zmluvou o sprostredkovaní, prípadne platným cenníkom. V cene sprostredkovateľskej provízie sú zahrnuté všetky náklady sprostredkovateľa s výnimkou nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, na vklad záložnej zmluvy do katastra, pri zrýchlenom vklade poplatky prevyšujúce náklady na vklad vlastníckeho práva pri normálnom (nie zrýchlenom) konaní o vklade, prekladateľské a tlmočnícke služby, poplatky notárovi za notársku úschovu, odmena banke za dokumentárny akreditív, odmena banke za bankovú vinkuláciu. Zmluvné strany sa môžu v Zmluve o sprostredkovaní dohodnúť aj inak.

Práva a povinnosti vlastníka

 1. Vlastník je povinný umožniť sprostredkovateľovi vykonávať obhliadky nehnuteľnosti, po predchádzajúcej dohode o termíne obhliadky.
 2. Vlastník je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku a poskytnúť mu potrebné podklady podľa jeho požiadaviek, v požadovanom rozsahu a lehotách. Sprostredkovateľ nezodpovedá za pravosť a pravdivosť týchto podkladov.
 3. Vlastník splnomocňuje sprostredkovateľa na prevzatie osobných údajov od osôb, ktoré prejavili záujem o nehnuteľnosť, a to pre potrebu vypracovania právnych úkonov o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti/nájomnej zmluvy.
 4. Vlastník je povinný poskytnúť súčinnosť k zriadeniu záložného práva k nehnuteľnosti v prospech poskytovateľa úveru, pokiaľ bude kupujúci financovať kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom úveru a zároveň je povinný pristúpiť k podpisu záložnej zmluvy v prospech záložného veriteľa na úhradu kúpnej ceny.
 5. Vlastník je povinný informovať sprostredkovateľa o všetkých skutočnostiach a ťarchách týkajúcich sa nehnuteľnosti, ktoré majú rozhodný význam pre uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy s osobou, ktorá o ňu prejavila záujem.
 6. V prípade, ak vlastník nie je výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v zmluve, je povinný predložiť sprostredkovateľovi v lehote do 15 kalendárnych dní splnomocnenie na disponovanie s predmetnými nehnuteľnosťami od ostatných spoluvlastníkov.
 7. Vlastník je povinný oznámiť sprostredkovateľovi, že uzatvoril sprostredkúvanú zmluvu, ktorou došlo k prevodu/prenájmu nehnuteľnosti bez zbytočného odkladu po jej uzavretí a to aj po zániku Zmluvy o sprostredkovaní, najmä ak ju uzatvoril pričinením sprostredkovateľa, alebo ak ju uzatvoril s osobou, s ktorou vykonal obhliadku nehnuteľnosti, alebo ktorú mu sprostredkovateľ predstavil či opísal ako záujemcu o predmetné nehnuteľnosti, resp. potencionálneho budúceho nadobúdateľa nehnuteľnosti.
 8. Vlastník je povinný zabezpečiť súčinnosť pri zániku ťarchy viaznucej na nehnuteľnosti, podľa pokynov sprostredkovateľa, aby sa podarilo úspešne uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu.
 9. V prípade, ak je Zmluva o sprostredkovaní výhradná, vlastník sa zaväzuje neuzatvoriť v dobe trvania Zmluvy o sprostredkovaní sprostredkúvanú zmluvu na nehnuteľnosti s inou treťou osobou, než mu bola zabezpečená, resp. sprostredkovaná činnosťou sprostredkovateľa. Vlastník sa taktiež zaväzuje neuzatvoriť po dobu trvania Zmluvy o sprostredkovaní alebo rovnakú alebo podobnú zmluvu s treťou osobou alebo inak využívať služby tretích osôb k vyhľadávaniu príležitostí uzatvoriť sprostredkúvanú zmluvu na nehnuteľnosti. Vlastník zároveň podpisom Zmluvy o sprostredkovaní potvrdzuje, že v okamihu jej podpisu nemá uzatvorenú inú sprostredkovateľskú zmluvu, ani inak nevyužíva rovnaké alebo podobné služby inej tretej osoby.
 10. V prípade, že sa na uzatvorenie Zmluvy o sprostredkovaní bude vzťahovať zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014), je vlastník oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia tejto zmluvy.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovateľ uskutočňuje prvotnú obhliadku a fotodokumentáciu nehnuteľnosti.
 2. Sprostredkovateľ poskytuje odborné poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti.
 3. Sprostredkovateľ zabezpečuje inzercie nehnuteľností na internetových stránkach a portáloch a aktívne vyhľadáva osoby, ktoré budú mať záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva/nájom nehnuteľnosti.
 4. Sprostredkovateľ komunikuje s vlastníkom a pravidelne informuje vlastníka o všetkých podstatných skutočnostiach.
 5. Sprostredkovateľ má právo dohodnúť obhliadku. V prípade, ak vlastník súhlasí s vykonávaním obhliadky bez jeho prítomnosti, sprostredkovateľ a záujemca spíšu Protokol o odovzdaní kľúčov.
 6. Sprostredkovateľ zabezpečuje právny a poradenský servis pre vlastníka aj záujemcov, ktorí pristupujú k uzatváraniu sprostredkúvanej zmluvy.
 7. Sprostredkovateľ zabezpečuje pomoc pri zabezpečení hypotekárneho financovania na zabezpečenie úhrady ceny scudzovanej nehnuteľnosti, zabezpečení podkladov na vypracovanie znaleckého posudku, zabezpečení súdneho znalca na vypracovanie znaleckého posudku, pomoc pri zabezpečení vyhlásenia správcu bytového domu/spoločenstva o nedoplatkoch, odovzdávaní nehnuteľností nadobúdateľovi, nahlasovaní zmien odberateľa u dodávateľov energií a podobne.
 8. Sprostredkovateľ má právo znížiť cenu nehnuteľnosti len so súhlasom predávajúceho. Tento súhlas môže byť daný aj telefonicky.

Rezervačná záloha

 1. Rezervačná záloha je suma, ktorú sprostredkovateľovi uhrádza osoba, ktorá prejaví vážny záujem o kúpu/prenájom konkrétnej nehnuteľnosti, ktorá je v ponuke sprostredkovateľa (ďalej aj záujemca).
 2. V prípade sprostredkúvania predaja/prenájmu nehnuteľnosti vlastníka na základe Zmluvy o sprostredkovaní, vlastník splnomocňuje sprostredkovateľa, aby od osoby, ktorá prejaví vážny záujem o kúpu/prenájom k nehnuteľnosti prevzal rezervačnú zálohu.
 3. V prípade uzavretia sprostredkúvanej zmluvy o prevode nehnuteľnosti bude rezervačná záloha použitá v celej výške na úhradu zodpovedajúcej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 4. Dokiaľ záujemca nezloží celú rezervačnú zálohu, nehnuteľnosť je ponúkaná naďalej až do zaplatenia celej ceny.

Zánik zmluvy o sprostredkovaní

Zmluva o sprostredkovaní zaniká:

 1. skončením jej platnosti a účinnosti (ak bola uzatvorená na dobu určitú),
 2. splnením účelu na ktorý bola uzatvorená,
 3. písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 4. písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane, výpovedná doba je 14 dní, a začína plynúť doručením výpovede druhej zmluvnej strane; vlastník môže zmluvu vypovedať len pri preukázateľnej nečinnosti sprostredkovateľa; sprostredkovateľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek.

Ochrana osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: nariadenie GDPR) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením podľa zmluvy o sprostredkovaní, pričom jeho kontaktnými údajmi sú: web: www.chmreality.sk, adresa: Pri Teleku 1522/12, 040 18 Košice - Krásna, t.č.: +421 903 66 2004, mail: [email protected]. Sprostredkovateľ informuje záujemcu o rozsahu príjemcov osobných údajov, ktorý tvoria okrem sprostredkovateľov a subdodávateľov (realitný maklér/realitný poradca, právnik) aj realitné inzertné portály, znalec, hypotekárny špecialista, banka, katastrálny odbor, správca domu/spoločenstvo vlastníkov, notár; povinné informovanie v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov je možné prevziať v papierovej podobe v kancelárii sprostredkovateľa – Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice - JUH.
 3. Osobné údaje uvedené v Zmluve o sprostredkovaní sú spracúvané pre potreby plnenia predmetu tejto zmluvy tvoriaceho účel spracovania osobných údajov, ktorá je právnym základom spracovania osobných údajov vlastníka zo strany sprostredkovateľa a zároveň sa zmluvné strany zhodli, že právnym základom spracovania osobných údajov vlastníka je aj oprávnený záujem sprostredkovateľa v pozícii prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR súvisiaci so záujmom sprostredkovateľa ako prevádzkovateľa uplatniť si nároky na zmluvné pokuty pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy.
 4. Doba uchovávania osobných údajov vo vzťahu k zmluve o sprostredkovaní trvá počas jej platnosti a záväznosti a vo vzťahu k oprávnenému záujmu trvá pokiaľ záujmy a práva dotknutej osoby neprevážia nad záujmami sprostredkovateľa. Vlastník má možnosť, kedykoľvek namietať oprávnený záujem u sprostredkovateľa.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné podmienky sprostredkovanie tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o sprostredkovaní

uzatvorenej medzi sprostredkovateľom a vlastníkom.

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania nadobúdajú účinnosť dňa 26.7.2021.

Nájdete nás v Budove Areál Dávid, Nižné Kapustníky 2 - Košice Nad Jazerom

Potrebujete predať nehnuteľnosť?
Prenajať, alebo pomôcť s kúpou vášho vysnívaného bývania?
Boli ste spokojný s našimi službami? Pridajte nám referenciu.

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Adriána Saxová. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná